Die Herzsutra ( 心经 xin jing)


Maha Prajnaparamita Hridaya Sutra
般 若 波 罗 蜜 多 心 经
bān ruò bō luó mì duō xǐn jǐng

Als der Bodhisattva Avalokiteshvara sich tiefgehend
in Prajnaparamita (vollkommener Weisheit) übt,
觀自在菩薩 行深般若波羅密多時
guān zì zài pú sà xíng shēn bān ruò bō luó mì duō shíSieht er klar, daß die fünf Skandhas (Gruppen der Anhaftung) 
leer sind und überwindet so alles Leid und Elend.
照見五蘊皆空 度一切苦厄
zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng dù yǐ qiē kǔ è

Sariputra! Form unterscheidet sich nicht von Leerheit, 

Leerheit unterscheidet sich nicht von Form;
舍利子 色不異空空不異色
shě lì zǐ  sè bù yì kōng kōng bù yì sè

Form ist wirklich Leerheit, Leerheit ist wirklich Form;
色即是空空即是色
sè jí shì kōng kōng jí shì sè

Genauso ist es mit Gefühlen, Gedanken, Impulsen und Bewußtsein.
受想行識 亦復如是
shòu xiǎng xíng shì yì fù rú shì

Sariputra! Alle Dinge („dharmas“) sind charakterisiert 

durch Leerheit:
舍利子 是諸法空相
shě lì zǐ shì zhū fǎ kōng xiāng

Sie erscheinen nicht und veschwinden nicht, sind nicht

schmutzig und sind nicht rein, nehmen nicht zu und 
nehmen nicht ab.
不生不滅 不垢不淨 不增不減
bù shēng bù miè bù gòu bù jìng bù zēng bù jiǎn

Deshalb gibt es in der Leerheit nicht Form, Gefühl, 

Gedanke, Impuls und Bewußtsein.
是故空中無色無受想行識
shì gù kōng zhōng wú sè wú shòu xiǎng xíng shì

Nicht Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper, Geist;
無眼耳鼻舌身意
wú yǎn ěr bí shé shēn yì

Nicht Form, Geräusch, Geruch, Geschmack, 

Berührungsempfinden und geistige Objekte.
無色聲香味觸法
wú sè shēng xiǎng wèi chù fǎ

Kein Reich des Auges bis hin zu kein Reich des Bewußtseins.
無眼界乃至無意識界
wú yǎn jiè nǎi zhì wú yì shì jiè

Kein Unwissen und kein Ende des Unwissens
無無明 亦無無明盡
wú wú míng yì wú wú míng jìn

Bis hin zu: kein Altern und Sterben und kein Ende von Altern und Sterben.
乃至無老死 亦無老死盡
nǎi zhì wú lǎo sǐ  yì wú lǎo sǐ jìn

Kein Leiden, kein Entstehen, kein Verlöschen, kein Weg,
無苦集滅道
wú kǔ jí miè dào

Keine Weisheit und kein Erreichen, da es nichts 

zu erreichen gibt.
無智亦無得以無所得故
wú zhì yì wú dé  yǐ wú suǒ dé gù 

Ein Bodhisattva begründet sich im Prajnaparamita (in der vollkommenen Weisheit)
菩提薩埵 依般若波羅蜜多故
pú tí sà duǒ yǐ bān ruò bō luó mì duō gù

Und entkommt allen geistigen Hindernissen. 
Da es keine Hindernissen gibt, gibt es auch keine Angst.
心無罣礙 無罣礙故 無有恐怖
xǐn wú guà ài  wú guà ài gù  wú yǒu kǒng bù

Alle verzerrten Sichtweisen und Verblendungen hinter 

sich lassend, erreicht er Nirvana.
遠離(一切)顛倒夢想究竟涅槃
yuǎn lí (yǐ qiē) diān dào mèng xiǎng jiù jìng niè pán

Alle Buddhas der drei  Zeiten begründen sich im 

Prajnaparamita
三世諸佛 依般若波羅蜜多故
sān shì zhū fó yǐ bān ruò bō luó mì duō gù

Und erlangen das Anuttara-samyak-sambodhi 

(die höchste vollkommene Erleuchtung).
得阿耨多羅三藐三菩提
dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí

Deshalb sollte man wissen, daß das Prajnaparamita
故知般若波羅蜜多
gù zhǐ bān ruò bō luó mì duō

Das große, magische Mantra ist, das große, klare 

Mantra ist, das höchste Mantra ist,
是大神咒 是大明咒 是無上咒
shì dà shén zhòu shì dà míng zhòu shì wú shàng zhòu

Das unvergleichliche Mantra ist, das alles Leid entfernt, 

voll Wahrheit und ohne Falschheit ist.
是無等等咒 能除一切苦 真實不虛
shì wú děng děng zhòu néng chú yǐ qiē kǔ zhēn shí bù xū

Das durch das Prajnaparamita verkündete Mantra 

lautet wie folgt:
故說般若波羅蜜多咒 即說咒曰
gù shuō bān ruò bō luó mì duō zhòu, jí shuō zhòu yuē

Gate, Gate, Paragate, Parasamgate Bodhi-svaha.
揭諦 揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提薩婆訶
jiē dì jiē dì bō luó jiē dì bō luó sēng jiē dì  pú tí sà pó hē

*~~~*Hier eine ungeschnittene, "rohe" Aufnahme der Herzsutra, von dem Shaolin-Mönch Shi Yan Kai (释延开) vorgetragen*. Sie ist spontan entstanden, allein zu dem Zweck, das Erlernen der Herzsutra in chinesischer Sprache zu erleichtern. Die Rezitation ist schlicht, unprätentiös, klar und in moderatem Tempo gehalten. Eine Hilfe zum Erlernen der Herzsutra kann auch das folgende Video sein, das passend zum akkustischen Vortrag die jeweiligen Zeichen farbig im chinesischen Text anzeigt (leider mit Reklame im Vorspann):


Ein link zu einer Interpretation der Herzsutra in einer ganz anderen Geschmacksrichtung:

 Xinjing auf "www.tudou.com"


*~~~*


Dies ist die lange Version der Herzsutra:

佛说圣佛母般若波罗蜜多心经

如是我闻,一时世尊在 王舍城纠风山中与大密除众千二百五十人聚,并诸菩萨摩诃萨众而共围绕。尔时世尊,即入甚深光明宣说正法三摩地,时观自在菩萨摩诃萨。在佛会中,而此菩萨摩 诃萨已能修行甚深般若波罗蜜多,观自五蕴自性皆空。尔时尊者舍利子,成佛威神,前白观自在菩萨摩诃萨言,若善男子、善女人,与此甚深般若波罗蜜多法门,乐 于修学者,当云何学。时观自在菩萨摩诃萨告尊者舍利子言,汝今谛听,为汝宣说,若善男子、善女人,乐于休学此甚深般若波罗蜜多法门者,当观五蕴自性皆空, 何名五蕴自性空耶,所谓即色是空,即空是色,色无异于空,空无异于色,受想行识,亦复如是。舍利子,此一切法如是空相,无所生,无所灭,无垢染,无清静, 无增长,无损减。舍利子,是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,无眼识界,乃至无意界,无意识界,无无明,无无明尽,乃至 无老死,亦无老死尽,无苦集灭道,无智,无所得,亦无无得。舍利子,由是无得故,菩萨摩诃萨亦般若波罗蜜多相应行故,心无所着,亦无挂碍,以无着无碍故, 无有恐怖,远离一切颠倒妄想,究竟圆寂,所有三世诸佛,依此般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提,是故因知,般若波罗蜜多是广大明,是无上明,是无等等 明,而能悉除一切苦恼,是其真实,无虚妄法,诸修学者当如是学。我今宣说般若波罗蜜多大明曰:达亚它,偈谛偈谛,波罗偈谛,波罗僧偈谛,菩提娑沙。舍利 子,诸菩萨摩诃萨,若能诵是般若波罗蜜多名句,是即修学般若波罗蜜多。尔时世尊,从三摩地安详而起,赞观自在菩萨摩诃萨言:善哉,善哉,善男子,如汝所 说,如是如是,般若波罗蜜多,当如是学,是即真实,最上究竟,一切如来,亦皆随行。佛说此经,观自在菩萨摩诃萨并诸密除,乃至时间天、人、阿修罗、虔达婆 等一切大众,闻佛所说,皆大欢喜,信受奉行,佛说圣佛母般若波罗蜜多心经。... und der akkustische link:

http://v.youku.com/v_show/id_XMTYwNzEwMTA4.html
(Aufruf des links braucht Zeit und Geduld ...)


*~~~*


Die Herzsutra in Sanskrit ist in China ebenfalls sehr beliebt:

Prajnaparamita Hrdaya Sutra
Arya-Avalokiteshvaro Bodhisattvo,
gambhiram prajnaparamitacharyam charamano vyavalokayati,
sma pancha-skandhas tams cha sva bhava shunyam
pasyati sma.
Iha Sariputra:
Rupam shunyata,
shunyataiva rupam.
Rupan na prithak shunyata,
shunyataya na prithag rupam.
Yad rupam sa shunyata,
ya shunyata sa rupam.
Evam eva
vedana, samjna, samskara,
vijnanam.
Iha Sariputra:
Sarva dharmah shunyata-laksana,
Anutpanna aniruddha,
amala aviamala,
anuna aparipurnah.
Tasmaj Chariputra:
Shunyatayam na rupam,
na vedana, na samjna, na samskarah,
na vijnanam.
Na chaksuh, shrotra, ghrana
jihva, kaya, manamsi;
Na rupa, shabda, gandha,
rasa, sprastavaya dharmah,
Na chaksur-dhatur
yavan na manovjnana-dhatuh.
Na avidya,
na avidya-kshayo,
yavan na jara-maranam,
na jara-marana-kshayo.
Na duhkha, samudaya,
nirodha, marga.
Na jnanam,
na praptir, na apraptih.
Tasmaj Chariputra:
Apraptitvad bodhisattvasya,
prajnaparamitam asritya,
viharaty achittavaranah.
Chittavarana-nastitvad atrastro,
viparyasa atikranto,
nishtha nirvana praptah.
Tryadhva vyavasthitah,
sarva buddhah,
prajnaparamitam asritya anuttaram
samyaksambodhim abhisambuddhah.
Tasmaj jnatavyam:
Prajnaparamita maha-mantro,
maha-vidya-mantro,
anuttara-mantro,
samasama-mantrah,
sarva duhkha prasamanah,
satyam amithyatvat.
Prajnaparamitayam ukto mantrah.
Tadyatha:
Gate, gate
Para gate
Para sam gate
Bodhi, svaha!
Iti prajnaparamita-hridayam samaptam.
(Zum besseren Verständnis nicht in Devanagari wiedergegeben, sondern in latainischer Schrift).

Eine gut klingende ("好听"-) Variante findet sich hier:

Herzsutra in Sanskrit von Imee Ooi - Version 1
Herzsutra in Sanskrit von Imee Ooi - Version 2
阿弥陀佛
Amituofo
21.04.2010 - yss
Letzte Änderung: 08.04.2016
*(Audio-Aufnahme + Foto) Urheberrechtlich geschützt/copyright: yss. Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von Shi Yan Kai

Keine Kommentare: